Cứu dữ liệu ổ laptop Western ghost nhầm

Cứu dữ liệu ổ laptop Western ghost nhầm
Bình chọn

Anh Tuyến – 01268296226 mang ổ cứng Western 1Tb  tới yêu cầu cứu dữ liệu ổ laptop Western do ghost nhầm mất dữ liệu. Ngày 17/08/2015 dữ liệu được bàn giao lại cho Anh Tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *